Go to Top

Generelle Betingelser

Generelle Betingelser

1. Engagerede kan ved arrangementer begære kontrakten ophævet pga.:
a) Sygdom der kan dokumenteres med lægeattest.
b) TV engagement på landsdækkende TV stationer, såfremt der er afgivet et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation for det nye engagement.
c) Engagerede forsøger i givet fald at fremskaffe en anden kvalificeret kunstner i stedet.
d) Hvis engagerede ophæver kontrakten, og ikke har mulighed for at udføre showet som aftalt, stilles der ikke et krav om betaling af honorar fra engagerede.

2. Engagerede er forpligtet til at overholde indgåede kontrakter, dog med undtagelse af naturkatastrofer, ekstremt vejrlig samt ufremkommelig vej f.eks. isslag, oversvømmelse, snestorm, blokade af veje / broer.
Engagerede gør sit yderste for at møde til aftalt tid. Arrangøren accepterer at forsinkelse ikke vil være en misligholdelse af kontrakten. Engagerede er dog stadig berettiget til det det fulde honorar / løn for det pågældende show

3. Engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser iflg. kontraktens indgåede aftaler. Engagerede er dog stadig berettiget til det det fulde honorar / løn for det pågældende show.

4. Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

5. Såfremt arrangøren og engagerede, er medlem af en faglig organisation indenfor området, er pågældende pligtig at påse, at de i kontraktens anførte betingelser er i overensstemmelse med evt. overenskomster på området.

6. Uanset aflysnings grund fra arrangørens side er honorar / løn til engagerede erkendt skyldig ved bookingbekræftelse / accept pr. mail.

7. Særlige bestemmelser og tilføjelser er kun gyldige, såfremt de er påført enslydende på alle kontrakteksemplarer. Hvad der ikke er anført i denne kontrakt har ingen gyldighed.

8. Såfremt arrangøren eller den engagerede misligholder kontrakten, har den anden part krav på erstatning efter almindelig erstatningsregler. Angående tvistigheder skal de anlægges efter dansk lov ved retten i Holstebro.

9. Arrangøren skal drage omsorg for omklædningsrum og opholdssted for engagerede. I forbindelse med arrangementet skal engagerede tilbydes drikkevarer i form af sodavand.

10. Udgifter vedr. transport samt evt. broafgift er gratis.

11. Deltagelse i forestillingen sker på eget ansvar. Benitta Klit, samt evt. andre deltagende kunstnere i forestillingen, kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader på personer / ting i forbindelse med arrangementet.

12. Såfremt arrangøren ønsker lydudstyr til forestillingen, er arrangøren selv ansvarlig derfor. Det indebærer tilstedeværelse af funktionsdygtig CD-afspiller, tilkoblet højtalere, samt head set med mikrofon der trådløst kan kobles til forstærker og højtalere. Anlægget skal kunne spille det rum op, hvor engagerede skal optræde. Det er således arrangørens ansvar at funktionsdygtigt udstyr er til stede.

Engagerede kan dog tilbyde at medbringe eget lydudstyr, men er ikke ansvarlig for pludseligt opstående fejl og mangler ved dette udstyr.

13. Engagerede i showet som fupfotograf medbringer eget kamera, men er ikke ansvarlig for pludseligt opståede fejl og mangler ved dette udstyr. Endvidere kan der ikke stilles krav til billedkvaliteten, da engagerede ikke er professionel fotograf.

14. Det aftalte honorar skal betales til den engagerede kunstner på arrangementsdagen, medmindre andet er aftalt.

Menu